Trekammarbrunnar - fakta och priser

Vi ger dig verktygen för att få en effektiv och prisvärd installation av trekammarbrunn

Regler trekammarbrunn

Eftersom ditt avloppsvatten är en potentiell miljöfara finns det kommunala miljö- och hälsoskyddsregler att följa. Hör med din kommuns tjänstemän om vad som gäller. Du behöver också ett tillstånd för att ens få dra igång arbetet. Du kan också prata med erfarna markentreprenörer om regler för trekammarbrunn.

Checklista för regler för trekammarbrunn/enskilt avlopp

Husägare i Sverige har ansvar för att deras avlopp uppfyller och följer kommunala regler och krav för avlopp

Din kommuns miljönämnd, eller nämnd av motsvarande karaktär, ger dig tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp.

Det är lag på att en vattentoalett inte bara får renas med slamavskiljare (trekammarbrunn), utan avloppsvattnet måste renas ytterligare, exempelvis genom infiltrationsanläggning/markbädd.

En bra skrift av länsstyrelsen i Västra Götaland är "Lagar och regler för enskilt avlopp" (PDF).

Exempel kommunala regler för enskilt avlopp

Detta exempel är från Skellefteå kommun (text från www.skelleftea.se). Hör med din kommun om vad just deras krav och regler är:

För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från miljönämnden. 

Detta behövs då du söker tillstånd för en avloppsanläggning

 • Ansökningsblankett.
 • Planskiss över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras.
 • Förslag på vilken typ av anläggning som ska anläggas. Ta kontakt med en diplomerad entreprenör innan du skickar in ansökan. 
 • Uppgifter om avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på planskissen).
 • Uppgifter om djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras).
 • Protokoll på utfört markprov(kornfördelningsanalys).
 • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark.
 • Ta gärna något kort på tomten där du ritar in var du tänkt lägga avloppsanläggningen.

Så här ska en avloppsanläggning vara uppbyggd

Dimensioneringen är den samma för åretrunt boende och för fritidshus.

Slamavskiljare

Denna ska alltid ha en volym av minst 2000 liter och kan vara gjord av plast eller betong.

Reningssteg

Markens eller omgivningens beskaffenhet avgör valet av reningsmetod. Nedan följer de vanligaste metoderna.

 • Infiltrationsbädd (minst 2x15 meter) kan anläggas då marken är genomsläpplig.
 • Markbädd (minst 2 x 12 meter) anläggs då marken är tät.
 • Kompakt infiltration/markbädd är tillverkade ”kassetter” som kan utföras som infiltration eller markbädd. 
 • Minireningsverk av olika typer.

Ventilation:

Ventilation av bädden är viktig för att få så bra nedbrytning och livslängd som möjligt. Med bra ventilation undviks obehaglig lukt.

Markprov

För att få reda på om marken är lämpad för infiltration måste man oftast ta ett jordprov. Provtagningsmaterial till detta finns på bygg- och miljökontoret men provet tar man själv. Kostnaden är ca 2500 kr. (Trekammarbrunn.n.nu:s anmärkning: kolla även in vår guide till pris för trekammarbrunn för själva anläggningskostnaden.) Är du intresserad av andra markarbeten rekommenderar vi t.ex. denna artikel om plattläggning.

Skyddsavstånd

 • Avståndet från bädden till grundvattnet får inte understiga 1 meter. I vissa lägen måste bädden byggas upplyft. Då pumpas det avslammade vattnet till bädden.
 • Avståndet till sjö ska vara ca 25 meter.
 • Avståndet till vattentäkt bör vara ca 50 meter beroende på terrängen.

Slutbesiktning

När anläggningen är utförd ska ett protokoll fyllas i tillsammans med entreprenören. Grävarbetet ska fotograferas i olika moment. Detta framgår av protokollet.